جهت انجام انتخاب واحد مي‌بايست شهريه ثابت نيمسال دوم سالتحصيلي 1395 به همراه بدهيهاي ترم گذشته را پرداخت نماييد.

امور مالي موسسه


شروع کلاسهاي نيمسال دوم سالتحصيلي 1395 از روز شنبه 23 بهمن 1395 خواهد بود.
ماده 14) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و جلسات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 3/16 مجموع جلسات آن در تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي‌شود.
تبصره 1) در صورتيكه غيبت در هر درس بيش از 3/16 باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي‌شود.
تبصره 2) غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو 3/16 غيبت مجاز محسوب مي‌شود.

اداره آموزش موسسه